Dayton – Dayton Sports Complex

4801 Salem Avenue

Dayton, OH 45416

Ph: (937) 276-3978